นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
Committing to open data goes beyond government charters. opensourceway

แหล่งรวม Public Data ของรัฐบาลไทย

data_go_th_logo Data.go.th เป็นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาพัฒนาสินค้า นวัตกรรมและบริการใหม่ๆ ให้บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น

ในตอนนี้ Data.go.th ได้เผยแพร่ข้อมูลแล้ว 2 ชุดได้แก่

  • ชุดข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน – ตราสารทางกฎหมายของอาเซียน และ กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก Dataset on ASEAN Member’ Legislation and ASEAN Legal Instruments Database
  • ชุดข้อมูลการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐทั่วประเทศ – Government Information Network (GIN) เป็นเครือข่ายที่บูรณาการเครือข่ายภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการติดตั้งเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยชุดข้อมูลนี้ จะเป็นข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้รับการติดตั้งเครือข่าย GIN เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการทั้งการบริหารงานภายในส่วนราชการ และ บริการประชาชน

 

Patanamon Thongtanunam

Patanamon Thongtanunam

I'm learning to be a data scientist.I have a knowledge of statistical analysis using R, data visualization using d3.js. I'm enthusiastically learning various techniques for data science and looking forward to meet and talk with the data science lovers.
Patanamon Thongtanunam
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply  • Xiith Jais says:

    ผมเคยจะหาข้อมูล สภาพอากาศของไทย ดูบ้าง แต่ก็ต้องหันไปดึงจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศแทน หวังว่าอนาคตคงจะเพิ่มมากขึ้นครับ