นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

ขอคำปรึกษาเขียนโปรแกรม R ทำ Monti carlo สถิติ

Loading Facebook Comments ...

Leave a ReplyPlease login or Register to Submit Answer