นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

คำสัง่ Boxplot

จะทำกราฟ boxplot
มีตัวแปรต้นคือ ระดับความรุนแรงของโรค และตัวแปรตามคือค่าใช้จ่าย แต่มีกลุ่มโรคประมาณ 1000 กลุ่ม
ได้พยายามค้นหาคำสั่งใน Rcmdr ทดลองแล้วได้ boxplot ออกมารูปเดียว. ทำอย่างไรค่ะ ต้องการกราฟ boxplot 1 รูป มี 5 แท่งตามระดับความรุนแรง
แต่ต้องการ 1000 รูปตามกลุ่มโรค พยายามsearch หาคำสั่งทั้งในหนังสือและใน google แล้วไม่พบ
รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ

Loading Facebook Comments ...

Leave a ReplyPlease login or Register to Submit Answer